Garantiordning

Utstyr: Selger garanterer, med unntak av det som er angitt nedenfor, og med unntak av ved forsettlig vanskjøtsel eller Grov uaktsomhet, at alt Utstyr, inkludert deler og komponenter av Utstyret som er produsert av Selgeren, ikke inneholder design-, material- og utføringsmangler i en periode på tolv (12) måneder fra datoen for Leveringen. Det gis ingen garantier for slitasjedeler og forbruksartikler. Garantien forutsetter en driftstid på maksimalt åtte (8) timer for Utstyret per døgn (24 timer) i løpet av en arbeidsuke på fem dager. Hvis antall driftstimer for Utstyret overstiger det nevnte antallet timer, skal garantiperioden reduseres tilsvarende. For elementer som i henhold til garantien erstattes innen de 3 siste månedene av garantiperioden, skal en ny engangsgarantiperiode på 3 måneder gjelde.

9.1.2 Marel-programvare: Selgeren garanterer, med unntak av det som er angitt nedenfor, og med unntak av ved forsettlig vanskjøtsel eller Grov uaktsomhet, at Marel-programvaren i løpet av den ovennevnte garantiperioden ikke vil unnlate å fungere i vesentlig grad i henhold til Kontrakten, der dette skyldes utføringsmangler, forutsatt at slike mulige mangler er definert som reproduserbare avvik fra programvarespesifikasjonene som er angitt av Selgeren, som forelå på utgivelsestidspunktet, og som forringer bruken av Utstyret i vesentlig grad. Selgeren gir imidlertid ingen garantier for at Marel-programvaren alltid vil kjøre uavbrutt eller feilfritt. Selgeren fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for manglende kompatibilitet med eller feil ved maskinvare og/eller fastvare fra en tredjepart som Marel-programvaren er installert på, uansett om maskinvaren og/eller fastvaren er levert av Selgeren eller Kunden.

9.1.3 Tjenester: Eventuelle Tjenester som leveres av Selgeren, pålegger ikke Selgeren noen forpliktelser bortsett fra å utføre nevnte aktivitet med rimelig omhu og ferdigheter, og gir ingen garantier med hensyn til Tjenestens fullstendighet eller den generelle ytelsen til Utstyret.

9.2 Selgeren pådrar seg ingen garantiforpliktelser (inkludert erstatningsansvar) hvis og i den utstrekning a. Kunden ikke overholder Selgerens instruksjoner for bruk, rengjøring og/eller vedlikehold av Utstyret og/eller Marel-programvaren og denne feilen har ført til at Utstyret ikke fungerer, b. Kunden endrer eller reparerer Utstyret og/eller Marel-programvaren, tillater en tredjepart å gjøre dette eller bruker reservedeler som ikke er godkjent av Selgeren, til vedlikehold uten Selgerens skriftlige forhåndsgodkjenning, c. Kunden unnlater å meddele Selgeren om eventuelle feil umiddelbart etter at Kunden har avdekket feilen, eller i alle tilfeller innen syv (7) dager etter at feilen ble avdekket, d. feilen skyldes vanlig slitasje, misbruk, operatørutførelse som ikke er tilfredsstillende, uaktsomhet, eksterne årsaker (krasj, irregulær strømforsyning og lignende), bruk av andre råstoffer enn de som er angitt, eller force majeure, e. feilen oppstår som følge av elektromagnetisk interferens (EMI), radiofrekvensinterferens (RFI), mangel på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), lyn eller lignende årsaker, f. feilen oppstår som følge av at Selgeren følger eventuelle skisser, design eller spesifikasjoner Kunden har levert.

9.3 Med forbehold om unntakene i del 9.2 skal Selgeren, hvis Kunden i løpet av garantiperioden sender skriftlig varsel om at Produktene ikke oppfyller garantiene som er beskrevet i artikkel 9, etter eget skjønn kostnadsfritt korrigere feilene ved enten i) å reparere det skadede Utstyret eller den skadede Marel-programvaren, uansett om det gjøres på Kundens plassering eller ikke, ii) å gjøre erstatningsenheter for Utstyret eller Marel-programvaren tilgjengelig på Selgerens tilholdssted, iii) å refundere hele prisen på det defekte Utstyret eller den defekte Marelprogramvaren eller iv) å utføre den defekte Tjenesten på nytt med rimelig innsats på Kundens tilholdssted. Hvis Utstyret eller Marelprogramvaren er installert eller Tjenestene er utført på et fartøy, skal Kundens plassering anses for å være den havnen som ligger nærmest Selgerens tilholdssted. Hvis disse tiltakene fortsatt ikke løser feilen etter et rimelig antall forsøk, kan Kunden som eneste avhjelp be om refusjon av kjøpsprisen for den defekte delen (eller den spesifikke delen av Utstyret eller Marel-programvaren den defekte delen er en del av, hvis konsekvensen av den defekte delen er at Utstyret eller Marel-programvaren ikke kan brukes) eller den defekte Tjenesten pluss en fastlagt skadeserstatning som ikke skal overskride 15 % (femten prosent) av kjøpsprisen til den defekte delen eller Tjenesten. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er alle andre og/eller ytterligere kostnader relatert til Selgerens avhjelpende tiltak, i henhold til beskrivelsen i del 9.3 (i) – (iv), inkludert, men ikke begrenset til transport-, reise- og boutgifter, arbeidskostnader, kostnader knyttet til demontering og ny montering og kostnader ved å løse problemer som ikke dekkes av garantien, Kundens ansvar og må dekkes av Kunden.

9.4 SELGEREN GIR INGEN GARANTIER, BORTSETT FRA DE SOM ER BESKREVET I DEL 9.1.1, 9.1.2 og 9.1.3, OG FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE ANDRE GARANTIER, DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.