Vaša požiadavka bola odoslaná.

Ďakujeme za zaslanie Vašej otázky. V krátkom čase Vás budeme kontaktovať.

Kontaktujte nás

informácie o Vás

Odkaz posielam

Vaša otázka

Send me a copy of this message by e-mail

* Povinný údaj

Vyhlásenia o odmietnutí právnej zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti pri používaní e-mailu

Upozorňujeme, že všetky e-maily odoslané z adries spoločnosti Marel sú určené len pre uvedeného adresáta a môžu obsahovať dôverné a chránené informácie. Vzťahuje sa to aj na prílohy.

Ak ste náhodou, omylom alebo bez osobitného povolenia dostali e-mail od spoločnosti Marel, žiadame vás, aby ste nás okamžite informovali. Žiadame, aby ste zachovali prísnu mlčanlivosť a obsah e-mailu v žiadnom prípade nečítali, nekopírovali ani inak nepoužili.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti pri používaní webovej lokality

Rozsah pôsobnosti
Všeobecné podmienky uvedené v tomto „Právnom upozornení“ sa vzťahujú na používanie tejto lokality. Ak s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte alebo s nimi nesúhlasíte úplne, túto lokalitu nesmiete používať. Používanie tejto lokality predstavuje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a predstavuje súhlas s naším používaním súborov cookie.

Presnosť informácií
Napriek tomu, že sme vynaložili všetko primerané úsilie na to, aby sme zabezpečili, že informácie uvedené na tejto lokalite budú správne, mali by ste si byť vedomí toho, že tieto informácie môžu byť neúplné, nepresné alebo sa mohli stať neaktuálnymi a nie je možné sa za ne zaručiť. Našu lokalitu pravidelne aktualizujeme, a tak sa obsah môže kedykoľvek zmeniť.

Duševné vlastníctvo
Tento materiál (obrázky a text) zverejnený na tejto lokalite je spolu s iným duševným vlastníctvom v tomto materiáli chránený autorským právom a je vo vlastníctve spoločnosti Marel. Všetky práva sú vyhradené. © Marel 1999-2016. Žiadna časť tejto lokality sa nesmie kopírovať, znovu publikovať, prednášať na verejnosti, vysielať, nahrávať, prenášať, distribuovať, upravovať, ani sa s ňou nesmie žiadnym spôsobom zaobchádzať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Marel a potom iba takým spôsobom, aby sa práva na ochranu zdroja a práva duševného vlastníctva zachovali.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti pri používaní súborov cookie a nástroja Google Analytics|
Na účely správneho fungovania tejto lokality občas umiestnime malé dátové súbory, známe ako súbory cookie, do vášho počítača. To isté robí väčšina veľkých webových lokalít alebo poskytovateľov internetových služieb. Súbory cookie sú určené na to, aby pomohli lokalite zapamätať si vaše nastavenia (veľkosť písma, jazyk a ďalšie predvolené nastavenia, ktoré môžete mať pri prezeraní tejto lokality). Naše súbory cookie neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie môžete podľa svojho uváženia spravovať a/alebo vymazať – podrobnosti nájdete na lokalite AboutCookies.org.

Okrem toho táto lokalita používa nástroj Google Analytics, službu webovej analytiky, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, aby pomohla lokalite analyzovať spôsob, akým používatelia lokalitu používajú. Informácie vygenerované súbormi cookie o vašom používaní lokality (vrátane vašej adresy IP) spoločnosť Google prenesie a uloží na servery v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať na účely vyhodnocovania vášho používania tejto lokality, zostavovania správ pre prevádzkovateľov lokality o činnosti lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti lokality a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade, že tieto tretie strany spracovávajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu adresu IP so žiadnymi inými údajmi, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, upozorňujeme však, že ak to urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto lokality. Používaním tejto lokality súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google spracovala údaje o vás spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme
Dbáme na to, aby sme rešpektovali súkromie našich návštevníkov online. Informácie, ktoré môžu identifikovať návštevníka, sa zhromažďujú iba v prípade, že ich návštevník dobrovoľne ponúkne. Všetky údaje, ktoré poskytnete tejto lokalite, sa môžu pridať do našej databázy. Vaše informácie môžeme použiť na marketingové účely. Vaše informácie nebudeme na tieto účely zverejňovať iným stranám, než sú pobočky spoločnosti Marel. S našimi ponukami služieb či chystanými podujatiami, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé, sa na vás môžeme obrátiť prostredníctvom pošty, telefonicky alebo e-mailom. 

Môžeme uzavrieť zmluvu s poskytovateľmi služieb, ktorí sú tretími stranami, v rámci ich bežných obchodných operácií v súvislosti s financiami, účtovníctvom, dodržiavaním predpisov a ďalšími administratívnymi funkciami a títo poskytovatelia služieb môžu mať prístup k týmto údajom. Príjemcovia údajov sa môžu nachádzať v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo neho, rovnako ako v krajinách, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako je tomu v krajinách EHP. Ak to bude vhodné a bude sa to podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov vyžadovať, budeme prostredníctvom zmluvných opatrení (ak to bude na základe vzorových doložiek Európskej komisie v nezmenenej úprave uplatniteľné) alebo iným spôsobom od príjemcov vyžadovať, aby zachovávali zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Rovnako prijmeme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli osobné údaje chránené v súlade so zákonnými požiadavkami. V prípade, že by sa spracované údaje mali z našich súborov odstrániť alebo sa musia aktualizovať, môžete poslať e-mail marketingovému oddeleniu spoločnosti Marel hf alebo jej dcérskym spoločnostiam (pozrite si lokalitu www.marel.com) a my prijmeme primerané opatrenia na realizáciu tejto požiadavky v požadovanom rozsahu. To isté platí v prípade, že by ste chceli vedieť, ktoré osobné údaje vzťahujúce sa na vás spracovávame. Takéto informácie sa poskytnú bezplatne každý rok v prípade, že sa o ne požiada písomne.

Obmedzenie zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi spoločnosť Marel nebude niesť žiadnym spôsobom žiadnu zodpovednosť voči žiadnej osobe ani organizácii za používanie, interpretáciu alebo výklad všetkých alebo akýchkoľvek informácií alebo materiálov obsiahnutých na tejto lokalite alebo spoliehanie sa na ne, alebo nemožnosť prístupu na túto lokalitu.

Rozhodné právo a riešenie sporov
Všetky spory akýmkoľvek spôsobom vyplývajúce z používania tejto lokality sa budú riadiť výlučne islandským právom a bude o nich rozhodovať príslušný súd v Reykjavíku.