Marel: Góður tekjuvöxtur og 12,4% EBIT framlegð á fjórða ársfjórðungi

Abstract 5.jpg

Marel kynnir afkomu fjórða ársfjórðungs og ársuppgjör 2022

 • Marel færist nær rekstrarmarkmiði um 14-16% EBIT framlegð í lok árs 2023.
 • Metfjórðungur tekna sem námu 489 milljónum evra, bætt kostnaðarþekja skilaði sér í hærri EBIT framlegð sem nam 60,9 milljónum evra eða sem samsvarar 12,4% af tekjum.
 • Bætt rekstrarafkoma drifin áfram af hærri tekjuvexti byggðum á fjárfestingum í sjálfvirkni og stafrænum lausnum í framleiðslu, aðfangakeðju og þjónustu, auk bættrar kostnaðarþekju og skilvirkni í afhendingu á vörum og þjónustu til viðskiptavina.
 • Ellefta ársfjórðunginn í röð vaxa þjónustu- og hugbúnaðartekjur sem undirstrikar sterka stöðu Marel sem lykilþjónustuaðila í iðnaðinum. Marel færist sífellt nær markmiði sínu um að stöðugar tekjur (e. Recurring revenues) frá þjónustu og hugbúnaði nemi um 50% af heildartekjum félagsins í árslok 2026.

 

Helstu atriði í afkomu fjórða ársfjórðungs 2022:

 • Pantanir námu 413,4 milljónum evra (3F22: 427,1m, 4F21: 400,7m).
 • Pantanabókin1 stóð í 675,2 milljónum evra (3F22: 751,0m, 4F21: 569,0m).
 • Tekjur námu 489,2 milljónum evra (3F22: 450,6m, 4F21: 367,4m).
 • Hlutfall pantana á móti tekjum (e. Book-to-bill) var 0,85 og hlutfall pantanabókar samsvarar 39,5% af tekjum síðustu tólf mánaða.
 • EBIT2 nam 60,9 milljónum evra (3F22: 46,2m, 4F21: 41.0m), sem var 12,4% af tekjum (3F22: 10,3%, 4F21: 11,2%).
 • Hagnaður nam 18,5 milljónum evra (3F22: 8,9m, 4F21: 28,5m).
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 44,3 milljónum evra (3F22: 1,0 m, 4F21: 54,5m).
 • Frjálst sjóðstreymi nam 10,0 milljónum evra (3F22: -34,8m,4F21: 15,8m), og batnar á milli ársfjórðunga vegna bættrar rekstrarafkomu.
 • Skuldahlutfall (nettó skuldir/EBITDA) var 3,6x í lok desember (3F22: 3,9x, 4F21: 1,0x) eftir kaupin á Wenger á öðrum ársfjórðungi. Áhersla lögð á að ná aftur markmiði félagsins um fjármagnsskipan sem er að halda skuldahlutfalli milli 2-3x.

Helstu atriði í afkomu ársins 2022:

 • Pantanir námu 1.734,0 milljónum evra (2021: 1.502,0m).
 • Tekjur námu 1.708,7 milljónum evra (2021: 1.360,8m).
 • EBIT2 nam 163,4 milljónum evra (2021: 153,6m), sem var 9.6% af tekjum ársins (2021: 11.3%). 
 • Hagnaður nam 58,7 milljónum evra (2021: 96,2m). 
 • Hagnaður á hlut (EPS) var 7,78 evru sent (2021: 12,85 evru sent).
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 96,4 milljónum evra (2021: 212,3m).
 • Frjálst sjóðstreymi var neikvætt sem nam -18,1 milljónum evra (2021: 116,0m).
 • Stjórn mun leggja til við aðalfund félagsins þann 22. mars 2023 að hluthafar fái greiddan arð fyrir rekstrarárið 2022 sem samsvarar 20% af hagnaði ársins. Áætluð heildararðgreiðsla nemur um 11,7 milljónum evra og er í samræmi við 20-40% arðgreiðslustefnu.

Ítarlegri umfjöllun um rekstur og afkomu félagsins má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningarinnar (íslenska útgáfan veitir aðeins yfirlit yfir helstu þætti uppgjörsins, horfur, fjárfestafund og fjárhagsdagatal).

1 Að meðtöldum yfirteknum pantanabókum Wenger og Sleegers að fjárhæð 81 milljón evra.
 2 Rekstrarniðurstaða aðlöguð fyrir afskrift á óefnislegum eignum sem tengjast yfirtökum (PPA) og fyrir
kostnaði tengdum yfirtökum. Á þriðja og fjórða ársfjórðungi 2022 er rekstrarniðurstaða jafnframt leiðrétt fyrir kostnaði vegna endurskipulagningar tengdri fækkunar starfsfólks um 5%.

Úr nýjasta uppgjöri


4F 2022 lykiltölur

Góður tekjuvöxtur og 12,4% EBIT framlegð á fjórða ársfjórðungi


Tekjur í evrum

489,2m

33,2% milli ára


Aðlagað EBIT í evrum

60,9m

-48,5% milli ára


Pantanir í evrum

413,4m

3,2% milli ára


Pantanabók í evrum

675,2m

18,7% milli ára

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri

Árið 2022 var ár umbreytinga fyrir Marel, en röskun á aðfangakeðjum og breytt neytendahegðun hefur haft veruleg og varanleg áhrif á alla virðiskeðju matvælaframleiðslu. Þrátt fyrir áskoranir og óvissu í ytra umhverfi lokum við árinu með metfjórðungi þar sem tekjur voru 489 milljónir evra og EBIT 61 milljón evra, sem samsvarar 12,4% EBIT framlegð.

Heildartekjur yfir árið jukust um 26% og námu 1.709 milljónum evra. Á sama tíma var góður gangur í nýjum pöntunum sem námu 1.734 milljónum evra og hækkuðu um 15% á milli ára. Stöðugar tekjur (e. recurring revenues) frá þjónustu voru 40% af heildartekjum fyrir árið og hafa vaxið ellefu ársfjórðunga í röð, sem undirstrikar sterka stöðu Marel sem lykilþjónustuaðila í matvælaiðnaði. Þessi frábæri árangur hefði ekki náðst nema fyrir elju, dugnað og áræðni starfsfólks Marel og þeirra góða samstarfs við viðskiptavini og birgja.

Við réðumst á árinu í fjárfestingar á mikilvægum innviðum með það að markmiði að auka sjálfvirknivæðingu og stafræna þróun. Þrátt fyrir að þessar fjárfestingar hafi aukið á einskiptiskostnað félagsins til skemmri tíma, þá má strax sjá jákvæð áhrif í skilvirkari rekstri og auknum afgreiðsluhraða til viðskiptavina. Með hærri tekjum næst betri kostnaðarþekja og hærri framlegð í átt að markmiðum okkar um 14-16% EBIT framlegð í lok árs 2023. Fleiri aðgerðir og ákvarðanir sem teknar voru á árinu leiddu til hækkunar á EBIT framlegð, þar á meðal erfið ákvörðun um að fækka starfsfólki á heimsvísu um 5%.

Við munum halda áfram að settu marki og frekari aðgerðir að bættri framlegð lúta að virkri verðstýringu, aukinni sókn í þjónustutekjum og áframhaldandi umbótaverkefnum í framleiðslu og aðfangastýringu. Til að styðja við framtíðarvöxt munu fjárfestingar (e. CAPEX) á næstu árum nema að meðaltali 4-5% af tekjum til að stytta enn frekar afhendingartíma til viðskiptavina og styðja við markmið okkar um að 50% tekna komi frá sölu á þjónustu og hugbúnaði árið 2026.

Yfirtökur og stefnumarkandi samstarf hafa hraðað nýsköpun og vöruþróun á nýjum hátæknilausnum. Kaupin á Wenger eru mikilvægt skref inn á nýja og spennandi vaxtarmarkaði í vinnslu plöntupróteina, fóðurs til fiskeldis og matvæla fyrir gæludýr. Þau hafa haft jákvæð áhrif á bæði framlegð og hagnað félagsins á árinu, og við sjáum mikil tækifæri til vaxtar og virðisaukningar með því að virkja alþjóðlegt sölu- og þjónustunet Marel og stafrænar lausnir á mörkuðum Wenger.

Þá kynntum við á árinu 33 nýjar hátæknilausnir sem gera viðskiptavinum okkar kleift að bæta nýtingu hráefna og minnka sóun, sem getur skilað stórkostlegum árangri í sjálfbærari framleiðslu matvæla og minnkandi kolefnisfótspori þeirra. Þetta var einnig árið þar sem við hófum aftur virka þátttöku á vörusýningum og það var sérstaklega ánægjulegt að fylgjast með starfsfólki kynna með ánægju og stolti okkar nýjustu hátæknilausnir og endurnýja tengsl við viðskiptavini.  

Horfur til langs tíma í okkar geira eru áfram góðar og við horfum til áframhaldandi innri og ytri vaxtar til þess að ná fjárhagsmarkmiðum okkar fyrir árið 2023 og vaxtarmarkmiðum fyrir árið 2026. Bætt arðsemi og öflugt sjóðstreymi eru forsendur þess að við náum settu marki. Traust sjóðstreymislíkan Marel hefur áður sýnt getu félagins til að lækka skuldsetningu hratt í kjölfar stórra stefnumarkandi fyrirtækjakaupa. Skuldahlutfallið í lok árs var 3,6x og stefnt er á að hlutfallið verði á bilinu 2-3x í byrjun árs 2024.

Marel er vaxtarfyrirtæki og í því felst að leita ávallt leiða til að ná fram betri skilvirkni og hagkvæmni í rekstri og ekki síst að auðvelda viðskiptavinum okkar að starfa með okkur. Nýtt skipulag félagsins sem kynnt var í nóvember setur viðskiptavini okkar í forgrunn, eykur afgreiðsluhraða og skalanleika í starfsemi sem er lykillinn að frekari markaðssókn og tryggir okkur í sessi sem lykilþjónustuaðila fyrir þá viðskiptavini okkar sem stefna á hraðan vöxt á komandi árum.

Viðskiptalíkan Marel byggir á traustum grunni með góðri tekjudreifingu, en rekstrarafkoma getur sveiflast frá einum ársfjórðungi til annars. Langtímahorfur og ytri skilyrði á mörkuðum fyrir vörur Marel hafa sjaldan ef nokkurn tíma litið betur út."

Marel stendur við rekstrar- og vaxtarmarkmið til meðallangs og lengri tíma

Marel stendur við markmið sín um 14-16% EBIT framlegð, 40% framlegð (e. Gross profit), 18% sölu-, markaðs- og stjórnunarkostnað og 6% þróunarkostnað, fyrir lok árs 2023.

Marel stefnir að 12% meðalvexti árlega yfir tímabilið 2017-2026 sem byggir á öflugri markaðssókn og nýsköpun, samstarfi við lykilaðila og yfirtökum á fyrirtækjum, til að geta boðið viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir sem ná yfir allt vinnsluferlið. Árlegur meðalvöxtur tekna fyrir tímabilið 2017-2022 var 9,9%.

Yfirtökur og stefnumótandi samstarf

Í apríl síðastliðnum tilkynnti Marel um undirritun samnings um kaup á Wenger fyrir 540 milljónir Bandaríkjadala. Félagið er leiðandi á heimsvísu í framleiðslu á hátæknilausnum fyrir matvælavinnslu fyrir gæludýr, plöntuprótein (e. plant-based protein) og fóður fyrir fiskeldi. Fjórða stoðin, Plant, Pet and Feed, bættist við viðskiptamódel Marel með kaupunum, til viðbótar við starfsemi í alifugla-, kjöt- og fiskiðnaði. Yfir 60% af tekjum félagsins koma frá sölu á lausnum og þjónustu á sviði gæludýrafóðurs, en félagið er með sterka markaðsstöðu í Norður Ameríku auk þess sem þjónustutekjur nema yfir 40% af heildartekjum. Árstekjur eru um 190 milljónir Bandaríkjadala og starfsmenn félagsins um 500 talsins. Höfuðstöðvar Wenger eru í Sabetha, Kansas í Bandaríkjunum.

Marel tilkynnti einnig í apríl um kaup á hollenska hátæknifyrirtækinu Sleegers Technique. Kaupin samræmast vel markmiðum Marel að bjóða upp á heildarlausnir og þjónustu fyrir matvælaframleiðendur, en lausnir Sleegers felast meðal annars í frekari matvælavinnslu á borð við milliblöðun, stöflun, röðun og skurðtækni. Árstekjur Sleegers nema um 5 milljónum evra og eru starfsmenn 27 talsins.

Þann 1. febrúar síðastliðinn keypti Marel eftirstandandi 50% hlut í Curio, framleiðanda vinnslulausna fyrir hvítfisk. Félögin hafa unnið náið saman að vöruþróun nýrra og spennandi hátæknilausna frá árinu 2019.

Í nóvember síðastliðnum tilkynntu Marel og Tyson Ventures auk hóps annarra fjárfesta um þátttöku sína í hlutafjáraukningu Soft Robotics Inc., bandarísks félags sem er leiðandi í þróun og framleiðslu á sjálfvirkum hátæknilausnum sem fela meðal annars í sér að grípa og færa til matvæli með þjörkum og mjúkum gripörmum. Tæknin grundvallast á þrívíðri myndgreiningu og gervigreind (e. Artificial Intelligence). Fjárfesting Marel í þessari fjármögnunarlotu (Series C) félagsins nam 3 milljónum Bandaríkjadala en heildarhlutafjáraukningin nam 26 milljónum Bandaríkjadala.

Fjárfesting í áframhaldandi vexti

Á árinu 2022 var áfram lögð áhersla á fjárfestingu í aukinni sjálfvirkni og stafrænni þróun í framleiðslueiningum, aðfangastýringu og sölu- og þjónustuneti félagins í þeim tilgangi að stytta afhendingartíma pantana og styðja við markmið félagsins um að þjónustu- og hugbúnaðartekjur verði 50% af heildartekjum árið 2026.

Meðal lykilverkefna eru uppbygging nýrrar alþjóðlegrar dreifingarmiðstöðvar félagsins í Eindhoven, Hollandi og ný framleiðslueining í Nitra, Slóvakíu, við hlið þeirrar sem fyrir er, auk fjárfestingar í sjálfvirkni og stafrænni þróun í framleiðslueiningu félagsins í Boxmeer, Hollandi til þess að auka flæði og sveigjanleika.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar í rekstrarfjármunum, að frátöldum nýsköpunarverkefnum, muni nema að meðaltali 4-5% af tekjum á tímabilinu 2021-2026, en verði til lengri tíma allt að 3% af tekjum á ársgrundvelli.

Hreyfiafl í matvælaiðnaði með áherslu á sjálfbærni í nýsköpun og vöruþróun

Hringrásarmiðuð hönnun sem leggur áherslu á bætta nýtingu hráefna, orku og vatns og minnkun sóunar í matvælaframleiðslu. Þetta skapar mikil sóknarfæri fyrir viðskiptavini Marel og samfélagið allt.

Sem leiðandi fyrirtæki í þróun og framleiðslu á hátækni- og hugbúnaðarlausnum fyrir matvælaframleiðendur er Marel mikilvægt hreyfiafl sem auðveldar viðskiptavinum okkar að ná sjálfbærnimarkmiðum sínum og halda utan um græn reikningsskil.

Árið 2022 kynnti Marel til leiks 33 nýjar lausnir og sýndi helstu nýjungar á stærstu vörusýningum ársins. Þar ber helst að nefna IFFA í Frankfurt sem var fyrsta vörusýningin fyrir kjötiðnað þar sem Marel sýndi sameinað vöruframboð félagsins eftir kaupin á TREIF (2018) og MAJA (2020).

Á árinu tók Marel einnig stór skref í loftslagstengdri upplýsingagjöf. Markmið félagsins um að draga verulega úr kolefnisfótspori félagsins á öllum stigum virðiskeðjunnar til skemmri tíma hlaut viðurkenningu Science Based Targets initiative (SBTi) á árinu. Þá innleiddi félagið aðgerðaráætlun í sjálfbærnimálum sem er í fullu samræmi við markmið um vöxt félagsins til ársins 2026 auk þess að setja UFS tengd skammtímamarkið inn í hvatakerfi fyrir lykilstjórnendur og þriðjung starfsfólks félagsins.

Áætlun umbóta og rekstrarhagkvæmni (e. Full Potential program)

Fjárhagsleg markmið um EBIT framlegð fyrir lok árs 2023 voru endurskoðuð í 14-16%, en voru 16% áður. Aukinn rekstrarkostnaður vegna hárrar verðbólgu og áskorana í aðfangakeðjum og alþjóðlegu efnahagsumhverfi, varð til þess að tekjuvöxtur á öðrum ársfjórðungi var lægri en vænst var og rekstrarframlegð undir væntingum.

Til að styðja við bætta rekstrarafkomu var sett af stað áætlun umbóta og aukinnar rekstrarhagkvæmni (e. Full Potential program). Áhersla var lögð á hærri tekjuvöxt, virka verðstýringu á vörum og ákvörðun tekin um 5% fækkun starfsfólks sem ætla má að skili um 25 milljónum evra í kostnaðarhagræðingu á ársgrundvelli. Aðgerðir framundan lúta að bættri kostnaðarþekju á nýjum vörum, markaðssókn í sölu þjónustusamninga og stafrænna lausna, til viðbótar við aukna hagkvæmni og bestun í framleiðslu.

Breyting á innri skipulagi félagsins (Focus First) setur viðskiptavini í forgrunn og eykur snerpu og skalanleika til áframhaldandi vaxtar

Þann 2. nóvember 2022 tilkynnti Marel um breytt skipulag félagsins (Focus First) sem ætlað er að styðja við markmið um framtíðarvöxt og arðsemi til lengri tíma. Breytt skipulag, sem mun formlega taka gildi á fyrri hluta árs 2023, er ætlað að efla verðmætasköpun með viðskiptavini í forgrunni, auka ábyrgð tekjusviða og virkja enn frekar farsælt samstarf innan félagsins til frekari vaxtar. Á sama tíma var ný framkvæmdastjórn (e. Executive Board) skipuð og kynnt. Ítarlegri upplýsingar um hið nýja skipulag má finna í tilkynningu félagsins frá 2. nóvember 2022.

Nýtt 300 milljón dollara sambankalán

Líkt og kom fram í uppgjörsefni þriðja ársfjórðungs, undirritaði Marel samning þann 2. nóvember 2022 um nýtt 300 milljón dollara sambankalán til þriggja ára. Vaxtakjör í upphafi samsvara 250 punkta álagi á millibankavexti (e. Secured Overnight Financing Rate, SOFR) en álag mun taka mið af þróun skuldahlutfalls (nettó skuldir/EBITDA). Lánið er með vilyrði um allt að tveggja ára framlengingu að þremur árum liðnum.

Tillaga um arðgreiðslu

Stjórn Marel mun leggja til við aðalfund félagsins, sem haldinn verður þann 22. mars 2023, að hluthafar fái greiddan arð fyrir rekstrarárið 2022 sem nemur 1,56 evru sentum á hlut eða sem samsvarar 20% af hagnaði ársins (2022: 40%). Áætluð heildararðgreiðsla nemur um 11,7 milljónum evra samanborið við 38,7 milljónir evra í fyrra. Tillagan er í samræmi við 20-40% arðgreiðslustefnu. 

Horfur

Á öðrum ársfjórðungi 2022, endurskoðaði Marel markmið sín um 14-16% EBIT framlegð fyrir lok árs 2023 í stað 16% áður, í ljósi umróts í aðfangakeðjum og alþjóðlegu efnahagsumhverfi. Marel stendur að öðru leyti við vaxtarmarkmið sín til meðallangs og langs tíma. Marel stefnir að um 40% framlegð (e. gross profit), 18% sölu-, markaðs- og stjórnunarkostnaði og 6% þróunarkostnaði í árslok 2023.

Markaðsaðstæður eru áfram krefjandi í ljósi áskorana tengdum aðfangakeðju og hárrar verðbólgu sem hafa leitt til óhagkvæmni í framleiðslu og þjónustu og hærri kostnaðar vegna afhendinga. Truflanir á aðfangakeðjunni hafa minnkað sem leiða mun til skilvirkari framleiðslu.

Marel hefur merkt aukna spurn eftir hátækni- og hugbúnaðarlausnum og þjónustu í matvælaiðnaðinum þar sem aukin áhersla er á sjálfvirkni, róbótatækni og stafrænar lausnir við framleiðslu, og tryggja þannig örugg matvæli sem unnin eru á sjálfbæran hátt. Umrót í alþjóðlegu efnahagsumhverfi mun til skemmri tíma auka óvissu.

Vöxtur tekna félagsins er háður hagsveiflum og þeim tækifærum sem eru í boði hverju sinni og því má gera ráð fyrir að hann verði ekki línulegur. Reikna má með breytilegri afkomu á milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar, sveiflna í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna.

Marel stefnir að 12% meðalvexti árlega yfir tímabilið 2017-2026 sem byggir á öflugri markaðssókn og nýsköpun, samstarfi við lykilaðila og yfirtökum á fyrirtækjum.

 • Gera má ráð fyrir að áframhaldandi traustur rekstur og sterkt sjóðstreymi geti stutt við 5-7% ytri meðalvöxt á ári.
 • Marel gerir ráð fyrir að almennur markaðsvöxtur nemi 4-6% til lengri tíma. Með sterkri markaðssókn og nýsköpun stefnir Marel að innri vexti umfram almennan markaðsvöxt.
 • Á undanförnum fimm árum hefur vöxtur markaða verið undir almennum langtíma markaðsvexti. Gert er ráð fyrir að vöxtur á fimm ára tímabili (2021-2026) verði 6-8% í ljósi uppsafnaðrar fjárfestingarþarfar og hröðun eftirspurnar.
 • Marel gerir ráð fyrir að stöðugar tekjur frá þjónustu og hugbúnaði muni nema um 50% af heildartekjum félagsins í árslok 2026.

Marel gerir ráð fyrir að hagnaður á hlut vaxi hraðar en tekjur.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar í rekstrarfjármunum, að frátöldum nýsköpunarverkefnum, muni aukast í að meðaltali 4-5% af tekjum á tímabilinu 2021-2026, en fari svo aftur í fyrra horf.

Rafrænn afkomufundur með markaðsaðilum

Fimmtudaginn 9. febrúar 2023 kl. 8:30 verður haldinn afkomufundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila en þar munu stjórnendur kynna afkomu félagsins og helstu atriði úr rekstri á fjórða ársfjórðungi og árinu í heild sinni.

Afkomufundurinn verður haldinn í höfuðstöðvum félagins í Austurhrauni 9, Garðabæ. Boðið verður upp á morgunverð frá kl. 8:00.

Skráning á vefvarp

 

Fundinum verður streymt beint á Zoom og upptaka af fundinum verður aðgengileg á marel.com/ir eftir fundinn.

Fjárhagsdagatal

 • Aðalfundur – 22. mars 2023
 • 1F 2023 – 3. maí 2023
 • 2F 2023 – 26. júlí 2023
 • 3F 2023 – 23. október 2023
 • 4F 2023 – 7. febrúar 2023

Fjárfestatengsl

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563 8001.


Hafa samband

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563 8001.

Tinna Molphy

Tinna Molphy

Marino Thor Jakobsson

Marino Thor Jakobsson

Ellert Gudjonsson

Ellert GudjonssonGet in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password