Afkoma Marel 1F 2022

Abstract 5.jpg

Met í pöntunum og stefnumarkandi yfirtaka. Gert er ráð fyrir stighækkandi tekjuvexti og bættri framlegð.

Allar upphæðir eru í evrum

Helstu atriði í afkomu fyrsta ársfjórðungs 2022 (1F22)

 • Met í mótteknum pöntunum og pantanabók, pípan af nýjum verkefnum sterk, drifin áfram af nýsköpun og aukinni nálægð við viðskiptavini. Framlínustarfsmönnum fjölgar um heim allan, til að mæta væntum vexti.
 • Aukinn rekstrarkostnaður vegna verðbólgu og áskorana tengdum aðfangakeðju auk fjarveru starfsmanna vegna heimsfaraldurs sem náði hámarki sínu í janúar og febrúar.
 • Með auknum tekjum samhliða stórri pantanabók og virkri verðstýringu, gerir Marel ráð fyrir batnandi rekstrarafkomu á síðari helmingi ársins í samræmi við fjárhagsleg markmið okkar fyrir árið 2023.

 

 • Pantanir námu 421,7 milljónum evra (4F21: 400,7m, 1F21: 369,4m).
 • Pantanabókin stóð í 619,1 milljónum evra (4F21: 569,0m, 1F21: 455,3m).
 • Tekjur námu 371,6 milljónum evra (4F21: 367,4m, 1F21: 334,0m).
 • EBIT1nam 31,3 milljónum evra (4F21: 41,0m, 1F21: 38,0m), sem var 8,4% af tekjum (4F21: 11,2%, 1F21: 11,4%).
 • Hagnaður nam 21,7 milljónum evra (4F21: 28,5m, 1F21: 21,2m).
 • Hagnaður á hlut (EPS) var 2,87 evru sent (4F21: 3,79 evru sent, 1F21: 2,82 evru sent).
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 32,7 milljónum evra (4F21: 54,5m, 1F21: 60,2m), þar á meðal voru birgðir 27,6 milljónir evra.
 • Frjálst sjóðstreymi nam 14,6 milljónum evra (4F21: 15,8m, 1F21: 45,5m).
 • Skuldahlutfall (nettó skuldir/EBITDA) var 1,2x í lok mars (4F21: 1,0x), eftir útgreiðslu arðs og greiðslu fyrir Curio í 1F22.

Ítarlegri umfjöllun um rekstur og afkomu félagsins má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningarinnar (íslenska útgáfan veitir aðeins yfirlit yfir helstu þætti uppgjörsins, horfur, fjárfestafund og fjárhagsdagatal).

1 Rekstrarniðurstaða aðlöguð fyrir afskrift á óefnislegum eignum sem tengjast yfirtökum (PPA) og fyrir kostnaði tengdum yfirtökum.

Atburðir eftir síðasta reikningsskiladag

Marel kaupir Wenger
Marel hefur undirritað samning um kaup á Wenger, líkt og tilkynnt var um þann 27. apríl 2022. Kaupin eru háð hefðbundnum fyrirvörum, þ.m.t. fyrirvara um samþykki samkeppnisyfirvalda og hluthafa Wenger. Höfuðstöðvar Wenger eru í Bandaríkjunum og er félagið leiðandi á heimsvísu í framleiðslu á hátæknilausnum fyrir matvælavinnslu fyrir gæludýr, plöntuprótein (e. plant-based protein) og fóður fyrir fiskeldi. Starfsmenn félagsins eru um 500 talsins og áætlaður árstekjur fyrir 2022 nema 190 milljónum bandaríkjadala. Heildarkaupverð er 540 milljónir bandaríkjadala. Kaupin á Wenger eru mikilvægt skref inn á nýja og spennandi vaxtarmarkaði og mynda fjórðu tekjustoð félagsins, til viðbótar við alifugla-, kjöt- og fiskiðnaði. Pro-forma skuldahlutfall eftir kaupin er áætlað um 3x nettó skuldir/EBITDA.

Marel kaupir Sleegers Technique
Marel hefur lokið kaupum á hollenska hátæknifyrirtækinu Sleegers Technique eins og tilkynnt var um þann 22. apríl 2022. Árstekjur Sleegers nema um 5 milljónum evra og eru starfsmenn fyrirtækisins 27 talsins. Kaupin samræmast vel markmiðum Marel að bjóða upp á heildarlausnir og þjónustu fyrir matvælaframleiðendur. Lausnir Sleegers felast meðal annars í frekari matvælavinnslu á borð við milliblöðun, stöflun, röðun og skurðtækni. Kaupin eru mikilvægt og stefnumarkandi skref í vöruframboði fyrir afurðir úr plöntu- eða dýrapróteinum sem tilbúnar eru til eldunar eða neyslu.

Úr nýjasta uppgjöri

1F 2022 lykiltölur

Met í pöntunum og stefnumarkandi yfirtaka. Gert er ráð fyrir stighækkandi tekjuvexti og bættri framlegð.

371,6m

Tekjur í evrum

31,3m

Aðlagað EBIT í evrum

421,7m

Pantanir í evrum

619,1m

Pantanabók í evrum

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri

„Við skilum enn einum metfjórðungi með 422 milljónir evra í mótteknum pöntunum. Framsæknar lausnir og ákvörðun okkar um að styrkja sölu- og þjónustunet enn frekar til að mæta væntum vexti er greinilega að bera ávöxt og hefur styrkt markaðsstöðu okkar og tekjuvöxt framundan. Á sama tíma er sölu- og markaðskostnaður hár sem hlutfall af tekjum til skemmri tíma.

Það er áhugavert að sjá hve mikið eftirspurn í alifugla- og fiskiðnaði er að vaxa. Á tímum verðhækkana, njóta þessir iðnaðir þess forskots að þurfa minna fóður til að framleiða hvert kíló af próteini (e. feed conversion ratio). Við aukin ferðalög og opnun veitingastaða er klárt að sushi og annað fiskmeti er aftur á matseðlinum. Á fyrsta ársfjórðungi var umtalsverður vöxtur í pöntunum í fiskiðnaði, góður vöxtur í alifuglaiðnaði, meðan pantanir í kjötiðnaði voru stöðugar á milli fjórðunga.

Tekjur í fjórðungnum voru 372 milljónir evra, á svipuðu róli og á fjórða fjórðungi en hækkuðu um 11% á milli ára. Tekjumarkmið okkar voru hærri fyrir ársfjórðunginn, sem byrjaði hægt vegna fjarveru starfsfólks í allri virðiskeðjunni og tilheyrandi truflunum í aðfangakeðju, en tekjur fóru stighækkandi þegar leið á fjórðunginn. Rekstrarframlegð var lituð af þessu og stóð í 8,4% EBIT. Á sama tíma var sjóðstreymi sterkt. Við höfum gripið til aðgerða til úrbóta með breytingum á framkvæmdastjórn og áframhaldandi fjárfestingum í innviðum til að bæta flæði og rekstrarárangur. Við höfum beitt virkri verðstýringu með hækkun verðs síðustu tvo fjórðunga til að vega upp á móti hækkun kostnaðar í aðfangakeðjunni. Við gerum ráð fyrir að tekjur fari stighækkandi á árinu sem mun styðja við betri framlegð og arðsemi. Markmið okkar um 16% EBIT-framlegð í árslok 2023 standa óbreytt.

Það er með mikilli ánægju sem við tilkynnum um kaup á Wenger, sem er bandarískt fyrirtæki með 500 starfsmenn og ~190 milljónir dollara í árstekjur og góða arðsemi. Marel og Wenger deila þeim metnaði að umbylta matvælaframleiðslu á grundvelli nýsköpunar í nánu samstarfi við viðskiptavini. Kaupin munu mynda fjórðu stoðina í viðskiptamódeli okkar, til viðbótar við heildarlausnir okkar í alifugla-, kjöt- og fiskiðnuðum, og marka jafnframt ákveðið skref inn í plöntuprótein fyrir neytendamarkað, þar sem vöxtur markaðar er talinn geta numið 15-20% árlega. Neytendur vilja holla og fjölbreytta fæðu þar sem bæði dýra- og plöntuprótein eru í forgrunni. Wenger er enn fremur leiðandi á heimsvísu á sviði vinnslulausna á hinum ört vaxandi markaði matvæla fyrir gæludýr og hefur að auki sterka stöðu á sviði fóðurlausna í fiskeldi.

Á samþættum grunni (e. pro forma) telur nýja stoðin til 10% tekna og um 12% af heildar EBITDA-framlegð. Skuldahlutfall eftir kaupin verður nálægt 3.0x nettó skuldir/EBITDA. Sjóðstreymi er sterkt og fjárhagur traustur, og við munum áfram taka ákveðin skref við stefnumarkandi kaup sem styðja við metnaðarfull vaxtarmarkmið okkar fram til ársins 2026.
"

Helstu niðurstöður aðalfundar Marel 2022 – Allar tillögur stjórnar til aðalfundar samþykktar

Aðalfundur Marel hf., sem haldinn var með rafrænum hætti þann 16. mars sl., samþykkti arðgreiðslu að fjárhæð 5,12 evru sent á hvern hlut fyrir rekstrarárið 2021. Heildararðgreiðsla nam um 38,7 milljónum evra, sem samsvarar um 40% af hagnaði ársins og er í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins og markmið um fjármagnsskipan.

Ársskýrsla Marel fyrir árið 2021, tillögur, annað efni og upptökur frá aðalfundi Marel 2022 eru aðgengilegar á vefsíðu fundarins:

Vefsíða aðalfundar

 

Horfur

Markaðsaðstæður hafa verið krefjandi í ljósi umróts á heimsmörkuðum og fjarveru starfsmanna sem náði hámarki sínu í upphafi árs vegna heimsfaraldurs. Marel býr að góðri dreifingu tekna á milli markaða og iðnaða í gegnum alþjóðlegt sölu- og þjónustunet sitt ásamt breiðu og framsæknu vöru- og þjónustuframboði. Áskoranir tengdar aðfangakeðju hafa leitt til óhagkvæmni í framleiðslu og hærri kostnaðar vegna afhendinga. Á árinu 2022, gerir Marel ráð fyrir auknum tekjum eftir því sem fram vindur sem og betri kostnaðarþekju á nýjum pöntunum.

Marel stendur við vaxtarmarkmið sín til meðallangs- og langs tíma. Marel stefnir að um 40% framlegð (e. gross profit), 18% sölu-, markaðs- og stjórnunarkostnaði og 6% þróunarkostnaði, fyrir árslok 2023.

Marel stefnir að 12% meðalvexti árlega yfir tímabilið 2017-2026 sem byggir á öflugri markaðssókn og nýsköpun, samstarfi við lykilaðila og yfirtökum á fyrirtækjum.

 • Gera má ráð fyrir að áframhaldandi traustur rekstur og sterkt sjóðstreymi geti stutt við 5-7% ytri meðalvöxt á ári.
 • Marel gerir ráð fyrir að almennur markaðsvöxtur nemi 4-6% til lengri tíma. Með sterkri markaðssókn og nýsköpun stefnir Marel að innri vexti umfram almennan markaðsvöxt.
 • Á undanförnum fimm árum hefur vöxtur markaða verið undir lengri tíma markaðsvexti. Gert er ráð fyrir að vöxtur á fimm ára tímabili (2021-2026) verði 6-8% í ljósi uppsafnaðrar fjárfestingarþarfar og hröðun eftirspurnar í kjölfar heimsfaraldurs.
 • Marel gerir ráð fyrir að hagnaður á hlut vaxi hraðar en tekjur.
 • Marel gerir ráð fyrir að stöðugar tekjur frá þjónustu, varahlutum og hugbúnaði muni nema um 50% af heildartekjum félagsins í árslok 2026.

Áætlaður vöxtur er háður hagsveiflum og þeim tækifærum sem eru í boði hverju sinni og því má gera ráð fyrir að hann verði ekki línulegur. Reikna má með breytilegri afkomu á milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar, sveifla í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar í rekstrarfjármunum, að frátöldum nýsköpunarverkefnum, muni aukast í að meðaltali 4-5% af tekjum á tímabilinu 2021-2026, en fari svo aftur í eðlilegra horf.

Afkomuefni

Ítarlegri umfjöllun um rekstrarafkomu má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningar sem er í viðhengi. Sé misræmi á milli uppgjörstilkynninga félagsins á íslensku annars vegar og ensku hins vegar, skal enska útgáfan gilda þar sem tilkynningar eru þýddar af ensku yfir á íslensku.

Rafrænn afkomufundur með markaðsaðilum

Fimmtudaginn 28. apríl 2022 kl. 8:30 verður haldinn afkomufundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila. Fundurinn verður eingöngu rafrænn en þar munu stjórnendur kynna afkomu félagsins og helstu atriði úr rekstri á fyrsta ársfjórðungi.

Fundinum verður vefvarpað beint á www.marel.com/webcast og upptaka verður aðgengileg á www.marel.com/ir eftir fundinn.

Markaðsaðilar geta einnig hringt inn á fundinn:

 • IS: +354 800 7437 (PIN 37176101#)
 • NL: +31 20 721 9496
 • UK: +44 33 3300 9032
 • US: +1 631 913 1422 (PIN 37176101#)

Fjárhagsdagatal

 • 2F 2022 – 27. júlí 2022
 • 3F 2022 – 2. nóvember 2022
 • 4F 2022 – 8. febrúar 2023
 • AGM – 22. mars 2023

 

Fjárfestatengsl

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563 8001. 

Um Marel 

Marel er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja, hugbúnaðar og þjónustu fyrir matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Í gegnum árin, hefur Marel skref fyrir skref, útvíkkað starfsemi sína. Með kaupunum á Wenger, sem tilkynnt voru 27. apríl, myndast fjórða stoðin í viðskiptamódeli Marel með áherslu á lausnum fyrir matvælavinnslu fyrir gæludýr, plöntuprótein og fóður fyrir fiskeldi. Hjá félaginu starfa yfir 7.500 manns í yfir 30 löndum, þar af um 750 á Íslandi. Marel velti um 1,4 milljarði evra árið 2021 en árlega fjárfestir Marel um 6% af veltu í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu. Félagið hefur verið skráð í Kauphöll Íslands síðan árið 1992 og var lokið við tvíhliða skráningu í Euronext Kauphöllina í Amsterdam árið 2019. Frekari upplýsingar má finna á marel.com/ir 

Hafa samband

Nánari upplýsingar veita Fjárfestatengsl Marel í gegnum netfangið IR@marel.com og í síma 563 8001.

Tinna Molphy

Tinna Molphy

Marino Thor Jakobsson

Marino Thor Jakobsson

Dröfn Farestveit

Dröfn Farestveit


Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password