Disclaimers

E-mail disclaimer

Wij maken u erop attent dat alle e-mails die vanaf adressen van Marel worden verzonden uitsluitend bestemd zijn voor de genoemde geadresseerde en dat die e-mails (en de bijlagen) vertrouwelijke informatie kunnen bevatten.

Indien u bij toeval, per vergissing en zonder specifieke machtiging e-mails van Marel hebt ontvangen, verzoeken wij u dit onmiddellijk bij ons te melden. We verzoeken u om de e-mails strikt vertrouwelijk te behandelen en de inhoud ervan op geen enkele wijze te lezen, te kopiëren of anderszins te gebruiken.

Website disclaimer

Toepasselijkheid
De voorwaarden in deze “Wettelijke Kennisgeving” zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Indien u deze voorwaarden niet (volledig) accepteert, mag u deze site niet gebruiken. Het gebruik van deze site houdt acceptatie in van deze voorwaarden alsmede van ons gebruik van cookies.

Juistheid informatie
Hoewel we alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is, dient u zich ervan bewust te zijn dat de informatie onvolledig, onnauwkeurig of verouderd kan zijn en dat we geen garanties inzake die informatie kunnen geven. We werken onze site regelmatig bij; we kunnen de inhoud dus te allen tijde wijzigen.

Intellectueel eigendom
Op het op deze site gepubliceerde materiaal (afbeeldingen en tekst) rusten auteurs- en eigendomsrechten van Marel, naast alle andere intellectuele eigendomsrechten op dat materiaal. Alle rechten voorbehouden. © Marel 1999-2016. Het is de gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) deze site op enigerlei wijze te kopiëren, opnieuw uit te geven, in het openbaar uit te voeren, uit te zenden, te uploaden, te verzenden, te distribueren, te wijzigen of te behandelen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Marel, en dan enkel op ’een dusdanige manier dat de bron en intellectuele eigendomsrechten worden vermeld.

Cookies en Google Analytics disclaimer
Om deze site naar behoren te laten functioneren, plaatsen we soms kleine gegevensbestanden, ook wel cookies genaamd, op uw computer. De meeste grote website- of internetdienstverleners doen hetzelfde. Cookies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de site uw instellingen (lettergrootte, taal en overige voorkeuren die u mogelijk hebt als u deze site bekijkt), onthoudt . Onze cookies worden niet gebruikt om uw identiteit vast te stellen. U kunt cookies naar wens beheren en/of verwijderen – zie voor meer informatieAboutCookies.org.

Voorts gebruikt deze site Google Analytics, een web analytics-dienst die door Google, Inc. ("Google") wordt geboden. Google Analytics maakt gebruik van "cookies"; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, waarmee kan worden geanalyseerd hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de site (waaronder uw IP-adres) zal door Google worden verzonden naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken in het kader van evaluatie van uw gebruik van de site, het samenstellen van rapporten over de site-activiteit ten behoeve van exploitanten van die site en het verlenen van andere diensten gerelateerd aan site-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen op uw browser te kiezen. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u in dat geval niet de volledige functionaliteit van deze site kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de hierboven vermelde wijze en voor het hierboven vermelde doel.

Informatie die wij van u verzamelen
We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Informatie waarmee de identiteit van bezoekers van onze website kan worden vastgesteld, wordt uitsluitend verzameld wanneer deze vrijwillig door de bezoeker wordt verstrekt. Op deze site verstrekte gegevens kunnen aan onze database worden toegevoegd. Het is mogelijk dat we uw informatie voor marketingdoeleinden gebruiken. We zullen uw informatie hiertoe niet bekendmaken aan andere partijen dan vestigingen van Marel. We kunnen per post, telefoon of e-mail contact met u opnemen in verband met onze service-aanbiedingen of op handen zijnde evenementen die voor u interessant kunnen zijn.

We kunnen contracten sluiten met derden-dienstverleners in het kader van hun normale bedrijfsactiviteiten in verband met financierings-, boekhoudkundige, compliance- en overige administratieve functies, op grond waarvan deze dienstverleners toegang kunnen hebben tot de gegevens. Ontvangers van gegevens kunnen zich zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") bevinden, met inbegrip van landen waar niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens wordt gehanteerd als in de EER. Wanneer nodig en vereist op grond van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming zullen we via contractuele maatregelen (indien van toepassing, op basis van de ongewijzigde modelclausules van de Europese Commissie) of anderszins verlangen dat die ontvangers van gegevens afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hanteren ter bescherming van persoonsgegevens. We zullen tevens redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in overeenstemming met wettelijke vereisten zullen worden beschermd. Indien de verwerkte persoonsgegevens uit onze bestanden moeten worden verwijderd of moeten worden bijgewerkt, kunt u een e-mail sturen aan dataprotection@marel.com (Marel hf) of daaraan gelieerde ondernemingen (zie www.marel.com). Wij zullen dan, voor zover vereist, redelijke maatregelen nemen om aan dit verzoek te voldoen. Hetzelfde geldt indien u een klacht wilt indienen of wilt weten welke persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Die informatie wordt jaarlijks op schriftelijk verzoek kosteloos verstrekt. Zie voor meer informatie ons Data Privacy Policy.

Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover maximaal is toegestaan op grond van de wet is Marel op geen enkele wijze aansprakelijk jegens personen of organisaties voor het gebruik, de uitleg of interpretatie, of het inroepen van (een deel van) de informatie of materialen op de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Alle geschillen die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van deze site worden uitsluitend beheerst door het recht van IJsland en zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Reykjavik.